Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадена Заповед №330/02.11.20 г. за допълване на  Разрешение  за  строеж     № 283/31.07.2006 г. на  РЕНАЛ ЯШАРАЛИ МЕХМЕДАЛИ, за строеж: „Жилищна сграда с първи етаж предназначен за гаражи и складови помещения“ находяща се в ПИ 77195.738.82 по КК на гр.Хасково, УПИ ІІІ, кв.623 по РП, ул.“Балатон“ №3,  гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата