На основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и 124б, ал. 1 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №12-99-5/19.10.2020г. е издаденo Решение №237/27.11.2020г. на Общински съвет Хасково - одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план –парцеларен план за техническата инфраструктура – „Кабелна захранваща линия HH 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1090 на път ІІІ-507 „Хасково – Мъдрец“ 32+600 част от електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа с трасе през ПИ 22589.64.35 и ПИ 22589.64.34, землище на с.Долно Войводино, общ. Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата