На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53E-736-10/09.11.2020г. е издадена Заповед №2110/03.12.2020г. - за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация УПИ V, кв.90 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково.

           С изменението на плана за регулация УПИ V, кв.90 ПО ПЛАНА НА С. Узунджово да се раздели на три урегулирани имота.  Предназначението на ново урегулираните имоти да е „за производствени дейности“, т.е. производство на електроенергия.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата