На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-602-2/18.11.2020г. е издадена Заповед №2109/03.12.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.702.401, кв.1034 по плана на гр. Хасково.

           С плана за регулация ПИ №77195.702.401, кв. 1034 по плана на гр. Хасково да се урегулира като страничните регулационни граници се постави в съответствие с имотните граници, а лицето към одобрената улична регулация. Новото УПИ е с предназначение „за жилищни нужди“ и с проектен номер ХХІV. При урегулиране на имота да се спазват минималните размери за площ и лице съгласно чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ.     

           С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.                                      

           Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата