Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено  Разрешение за строеж  №217/10.07.2020 г. на  АННА ИВАНОВА ДАЧЕВА; ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИЛИЕВ; КОСТАДИНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА; МИЛЕН КИРИЛОВ ИЛИЕВ и ГЕОРГИ КИРИЛОВ ИЛИЕВ, за строеж: „Преустройство на подпокривно пространство в два броя жилища“  в ПИ 77195.722.103 по КК на гр.Хасково, ул.“Македония“ № 9а, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата