На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2753-2/05.05.2020г. е издадена Заповед №1980/03.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Склад за промишлени стоки“ в поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково.

 Проектът да се изработи в части:

 1. Подробен устройствен план – план за застрояване и регулация за поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково.

 С плана за застрояване за поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване. Линиите на застрояване да съответстват на нормативното определение с чл.31, ал.1 от ЗУТ.

 С плана за регулация за поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково да се отреди самостоятелен урегулиран поземлен имот с проектен номер ХХХVІІ с конкретно предназначение „за складови дейности“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

             2. Инвестиционен проект  - да се изработи в необходимия обхват за строеж: „Склад за промишлени стоки“

 Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата