Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за застрояване на 2 (два) броя гаражи в поземлен имот с идентификатор 77195.719.37 по КККР на гр. Хасково (ул. „Червена стена“), както следва: 1. Гараж №15 - със ЗП 20,99 кв.м. (с размери 3,23/6,5м.) с начална тръжна цена 1 320,00 лева (хиляда триста и двадесет лева) без ДДС; 2. Гараж №17 - със ЗП 18,72 кв.м. (с размери 2,88/6,5м.) с начална тръжна цена 1 190,00 лева (хиляда сто и деветдесет лева) без ДДС.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата