Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 38399.82.16 по КККР на с. Конуш, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност „Кара ямач“; площ: 62400 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 082016.

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата