Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Добрин Бончев Калинов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№ **, вх. **, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор  №77195.518.244 и на сгради с идентификатори №77195.518.244.1, №77195.518.244.2, №77195.518.244.3, №77195.518.244.4 и №77195.518.244.5, гр. Хасково;

че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ XXVI /77195.518.245/ и изменение на плана за застрояване на УПИ XXVII /77195.518.244/, кв.10 по плана на  гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет.  І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата