Община Хасково на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица:

 

- Светослава Николова Стоянова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „************“ № **, вх. **, като собственик на сграда с идентификатор №77195.706.502 и носител на ограничено вещно право на поземлен имот с идентификатор 77195.706.502, гр. Хасково;

 

- че със Заповед № 1669/21.09.2020г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на план за регулация за поземлен имот с идентификатор №77195.706.536, кв. 250а, гр. Хасково.

- инвестиционен проект за строеж  „Еднофамилна жилищна сграда” намираща се в поземлен имот №77195.706.536, за който е издадено Разрешение за строеж № 291/29.09.2020г. 

Заповедта, проектът и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Върни се в началото на страницата