На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-2375-1/05.10.2020г. е издадена Заповед №2050/17.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация за поземлен имот №77195.703.9, кв.1039 по плана на гр. Хасково.

           С плана за регулация поземлен имот №77195.703.9, кв.1039 по плана на гр. Хасково да се урегулира като страничната регулационна граници се постави в съответствие с имотната граница. За урегулиране към действащата улична регулация, към новоурегулирания имот се присъединяват част от ПИ №77195.703.599 по КК на гр. Хасково, собственост на община Хасково. Новото УПИ е с предназначение „за жилищни нужди“. При урегулиране на имота да се спазват минималните размери за площ и лице съгласно чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ.

           Съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата