Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Златко Делчев Латев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“*******“№**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор №77195.720.249;

 

че със Заповед №1818/13.10.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за  подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77195.720.245, УПИ XII и – силуетен план за план УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XIV, УПИ XV и УПИ XVI, кв. 486, гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Върни се в началото на страницата