На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-3437-2/31.08.2020г. е издадена Заповед №2040/17.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.737.416 по КК на гр. Хасково

 Проектът да се изработи в части:

 1. Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.737.416 по КК на гр. Хасково и изменението на плана за улична регулация с обхват пред поземлен имот №77195.737.416.

 С плана за застрояване за поземлен имот №77195.737.416 по КК на гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване. Линиите на застрояване да са задължителни и да съответстват на нормативното определение с чл.31, ал.1 от ЗУТ.

 С изменението на плана за улична регулация да се урегулира второстепенна улица с идентификатор 77195.746.475 по КК на гр. Хасково с обхват пред поземлен имот №77195.737.416. Предмет на изменение на плана за да е само имот с идентификатор 77195.746.475 по КК с НТП второстепенна улица.

             2. Инвестиционен проект  - да се изработи в необходимия обхват за строеж: „Жилищна сграда“

 Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата