На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94П-1211-21/20.07.2020г. е издадена Заповед №2008/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І в кв.18 ИИЗ по плана на гр. Хасково.

           Изменението на плана за регулация се изразява в разделяне на имота на 6 броя самостоятелни УПИ, които запазват функционалното предназначение „за промишлени нужди“.

            Изменението на плана за застрояване е наложено в следствие изменението на регулацията и предвижда план за застрояване за всеки от новообразуваните УПИ, като се запазват съществуващите в тях сгради. За създаване на допустим градоустройствен режим на сградите при новите регулационни граници, да се предвиди ново застрояване, където е необходимо.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата