На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-525-3/16.09.2020г. е издадена Заповед №2006/06.11.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Фотоволтаична електрическа централа до 1MW“ в УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово, общ. Хасково.

 Проектът да се изработи в части:

 1. Подробен устройствен план – изменение на дворищно регулационния план на УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово.

             С изменението на плана за регулация вътрешните регулационни граници на УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово да се поставят в съответствие с кадастралната граница на имота.

             Вследствие на изменението на границите на УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово се променят и вътрешнорегулационните граници на УПИ ХІІІ-235 от кв.14 по плана на с. Въгларово.

             2. Инвестиционен проект – да се изработи становище в необходимия обхват съгласно чл.147, ал.2 от ЗУТ за строеж: „Фотоволтаична електрическа централа до 1MW“ в УПИ ХІV-240, кв.14 по плана на с. Въгларово.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата