На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-5195-1/15.10.2020г. е издадена Заповед №2009/06.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация УПИ І67 в кв.3 по плана на с. Стойково, общ. Хасково.

           С изменението на плана за регулация северозападната регулационна линия да се постави в съответствие с имотната граница на имот 67. В резултат на това изменение, се променя границата на съседния УПИ V122.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата