На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Ф-726-1/02.09.2020г. е издадена Заповед №2024/10.11.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ І „за обединено детско заведение“, кв.38 по плана на гр. Хасково.

           Изменението на плана за регулация и застрояване се състои в следното:

-Имот №77195.726.76, представляващ част от УПИ І „за обединено детско заведение“, кв.38 по плана на гр. Хасково се урегулира в самостоятелно УПИ с проектен номер ХІV и с предназначение „за жилищни нужди“, като новите регулационни граници се поставят в съответствие с имотните. Вследствие на това изменение се променят границите и площта на УПИ І.

 -За новоурегулирания имот №77195.726.76 се предвижда свободно ниско застрояване със запазване на жилищната сграда в имота.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата