Община Хасково стартира процедура за избор на партньорски организации за подготовка и изпълнение на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Срокът за подаване на Заявления от кандидат-партньори е до 02.12.2020 г. при следните условия:

Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са:

1. Неправителствени организации;

2. Центрове за информация и професионално ориентиране;

3. Читалища;

4. Работодатели (съгласно КТ);

5. Доставчици на социални и здравни услуги;

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са:

1. Държавни и общински детски градини;

2. Държавни и общински училища;

3. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

В случаите на желание за партньорство от страна на училищата и детските градини (за дейностите по ОП НОИР) следва да се представят анализирани и идентифицирани нужди на целевите групи и съответни доказателства.

Процедурата и документацията към нея могат да бъдат намерени на официалната страница на Община Хасково в секция „Европейски програми“, проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –Компонент 2.  

Върни се в началото на страницата