Кметът на община Хасково Станислав Дечев и Ръководителят на УО на ОПРР Деница Николова подписаха договор за финансиране на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“.

                                

 

По проекта ще бъдат доизградени три 4-етажни сгради, включващи 48 тристайни социални жилища. Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково, приет с Решение № 446 / 28.06.2013г. на Общински съвет – Хасково. Той е част от Инвестиционната програма на Хасково, за изпълнението на която има сключено Споразумение от 01.03.2016 година с ръководителя на УО на ОПРР. В бъдещите жилища, намиращи се в кв.“Орфей“, ще бъдат настанени, за не повече от 3 години, следните групи хора:

  • Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.
  • Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и деца с увреждания.
  • Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.


Лицата от целевата група ще бъдат настанявани съгласно НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Съгласно наредбата, ползването на социалните жилища ще бъде обвързано с включване на „социална клауза“ в договорите на наемателите според конкретните им нужди.

Подписаният на 15 октомври 2020 година договор гарантира 100 % безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 072 687,82 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. Към настоящия момент Община Хасково подготвя процедурите за избор на изпълнители на СМР и надзор по реда на ЗОП.

Върни се в началото на страницата