На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Х-1978-3/25.09.2020г. е издадена Заповед №1825/15.10.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІV-29 и УПИ V-31, кв.2 по плана на с. Манастир.  

           С изменението на плана за регулация от УПИ ІV-29 и УПИ V-31, кв.2 по плана на с. Манастир се образува нов урегулиран поземлен имот с предназначение „за жилищни нужди“.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата