На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №10Х-01-10/17.08.2020г. е издадена Заповед №1706/29.09.2020г.- за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Улична канализация – три клона м. „Казан топра и м. „Каменец“, гр. Хасково.

Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за канализационна мрежа по смисъла на чл.108 ал.2 от ЗУТ.

 2. Инвестиционен проект  - „Улична канализация – три клона м. „Казан топра“ и м. „Каменец“, гр. Хасково.

          Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата