Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, oбявява, че е издадено Разрешение за строеж № 273/14.09.2020 г. на  САМЕТ САЛИ СЮЛЕЙМАН, за строеж: „Сградно канализационно отклонени в ПИ 77195.718.192 по КК на гр.Хасково“, бул.“България“, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата