СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА

ДЛЪЖНОСТТА „РЕХАБИЛИТАТОР “

по Проект BG05M9OP001-2.040-0006

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

Върни се в началото на страницата