ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.)

СЪОБЩАВА

На засегнатото население,  че е открит обществен достъп до информация по Приложение № 2  за инвестиционно предложение „Площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА); събиране и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) в ПИ с идентификатор 46292.104.4 и 46292.104.5 в местността „Стопански двор“, в землището на село Манастир, община Хасково

Възложител: „ФУЛМЕД“ ЕООД

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси:

РИОСВ – Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Добруджа“ №  14;

Община Хасково на адрес: гр. Хасково, пл.“Общински“ № 1ул.“Михаил Минчев“ №  3;

 

Приложение:

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение e налична в Отдел „Екология“, Община Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.“Михаил Минчев“ № 3, стая № 28 (в работното време на Община Хасково).

Дата за публикуване на обявата: 28.09.2020 год.

Върни се в началото на страницата