На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-3544-1/03.09.2020г. е издадена Заповед №1667/21.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница.

 С изменение на плана за улична регулация на улица с о.т. 37 и о.т. 36, улицата пред УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница да стане 12м.

          С изменение на плана за регулация УПИ V145, кв.16 по плана на с. Клокотница и останалата част от улицата да се урегулират в съсобствен имот между общината и заявителите.

          Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата