На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-1413-2/25.08.2020г. е издадена Заповед №1679/23.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за план за регулация и план за застрояване на УПИ І в кв. 6а по плана на с. Книжовник.

  Изменението на плана за регулация се изразява в промяна функционалното предназначение на имота от „за автобаза на РПК“ в „за производствени и складови дейности“.

           С предложението за план за застрояване се определя свободно ниско застрояване, със запазване на съществуващите сгради в имота.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за изменение на регулацията. По част застрояване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Върни се в началото на страницата