На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Н-2812-1/19.06.2020г. е издадена Заповед №1677/23.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.113.199, кв.1004, ж.р. „Туристическа хижа“ по плана на  гр.Хасково.

         С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

         С плана за регулация поземлен имот №77195.113.199, кв.1004, ж.р. „Туристическа хижа“, гр. Хасково да се урегулира като страничната регулационна граници се постави в съответствие с имотната граница. За урегулиране към действащата улична регулация към новоурегулирания  имот се присъединяват част от ПИ № 77195.116.78 по КК на гр. Хасково. Новото УПИ с предназначение „за жилищни нужди“.

         С плана за застрояване за поземлен имот №77195.113.199, кв.1004, ж.р. „Туристическа хижа“ по плана на гр. Хасково да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване. Застрояването да се съобрази със сервитута на електропровод 20 kV, преминаващ през имота.         

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата