На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94М-7924-1/25.08.2020г. е издадена Заповед №1668/21.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и изработване на план за застрояване за ПИ №77195.424.44 по КК на гр. Хасково като част от УПИ І за общ. обслужване в кв.780 по плана на гр. Хасково.

         С изменението на плана за регулация частите от двата имота урегулирани като УПИ І за общ. обслужване се разделят на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, като общата регулация се проектира по имотната граница. Другите граници не се променят. За новообразувания УПИ  за поземлен имот №77195.429.44 се предвижда предназначение „ за жилищни нужди и обществено обслужване“ и изработване на план за застрояване. Останалата част от УПИ І за общ. обслужване да се урегулира също като самостоятелен УПИ, със запазване на предназначението си.

          С плана за застрояване в новообразувания УПИ да се установи свободно ниско жилищно застрояване.

         Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково по част регулация. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване по част застрояване.

         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата