СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ

 КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ШОФЬОР

по Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа

за възрастни хора и лица с увреждания“ 

Прикачени файлове

Върни се в началото на страницата