Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено  Разрешение за строеж №257/18.08.20  г. на  ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ЛЮБИМОВ и ВЛАДИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ШЕВРОВ, за строеж: „Пристройка към съществуваща сграда-покриване на съществуваща тераса за разширение на търговски обект“ в ПИ 77195.723.304  по КК на гр.Хасково, УПИ І, кв.549 по РП, пл.“Общински“ №3, ет.1, гр.Хасково.

         Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Върни се в началото на страницата