На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-3590-3/07.08.2020г. е издадена Заповед №1569/15.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VІІ94 в кв.31 по плана на с. Корен, общ. Хасково.

         С изменението на плана за регулация източната и северната регулационни линии да се проектират по вътрешните имотни граници на имот 94. В резултат на това изменение, се променят границите на съседните УПИ VІ93 и УПИ ІІ84.

         Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Върни се в началото на страницата