На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Б-120-51/12.08.2020г. е издадена Заповед №1537/10.09.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Оптично кабелно захранване на БТК ЕАД до ул. „Епископ Софроний“ №16, гр. Хасково.

 Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за оптична кабелна линия.

 2. Инвестиционен проект в посочения по-горе обхват.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.