На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-2753-2/05.05.2020г. е издадена Заповед №1541/10.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково.

          С плана за регулация за поземлен имот №77195.706.46, кв. 1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково да се отреди самостоятелен урегулиран поземлен имот с проектен номер ХХХVІІ с конкретно предназначение „за складови дейности“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

          С плана за застрояване за поземлен имот №77195.706.46, кв.1314, ж.р. „Куба“, гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване. Линиите на застрояване да съответстват на нормативно определение с чл.31, ал.1 от ЗУТ.

          Съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.