На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Е-861-2/10.07.2020г. е издадена Заповед №1547/10.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти №77195.701.619, №77195.701.620 и №77195.701.621 по КК на гр. Хасково.

          С плана за регулация имотите да се урегулират като самостоятелни УПИ „за жилищни нужди“ по имотни граници и действащата улична регулация.

          С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско жилищно застрояване.

          Съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

          Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.