На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94E-1338-1/08.05.2020г. е издадена Заповед №1539/10.09.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ І (ПИ №77195.715.150) в кв.220 по плана на гр..Хасково.

         Изменението на плана за регулация се изразява в урегулиране на самостоятелен УПИ „за жилищни нужди“ за поземлен имот №77195.715.150. С цел прилагане на уличната регулация от север и изток към новообразувания УПИ да се придадат части от общински имоти, попадащи между собствения на възложителя имот 77195.715.150 и уличната регулация.

         С плана за застрояване в новообразувания УПИ да се установи свободно ниско жилищно застрояване.

         Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.