На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет – Хасково, Решение №144/31.07.2020год. на Общински съвет – Хасково

О Б Я В Я В А М:

 

           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот- частна общинска собственост, а именно ПИ с идентификатор 14550.95.39 по КККР на с. Гарваново, община Хасково, с адрес на поземления имот: местност „Тетрелика“, с площ 52100 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, НТП: нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 095039.

          Определям начална тръжна цена в размер на 78150,00 лв. без ДДС.

          Участниците да внесат депозит в размер на 50% от първоначално обявената тръжна цена по банкова сметка IBAN: BG 08 RZBB 9155 3320 0001 10 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк” ЕАД Хасково, такса за участие и такса за закупуване на тръжна документация в размер на 150,00 лева по банкова сметка IBAN:BG 05 RZBB 9155 8420 0001 07 и BIC код: RZBBBGSF при “Райфайзенбанк”  ЕАД Хасково, код 448090 или в касовия салон на Община Хасково.

Тръжна документация се получава от стая 419 на Общинска администрация – Дирекция ИСДУОС, след представено платежно за заплатена такса за участие и закупуване на тръжна документация.          

   Утвърждавам тръжна документация и проекто-договор.

   Дати за оглед на обекта: всеки ден от 14.00 до 17.00 часа след направена заявка в дирекция ИСДУОС.

   Предложенията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават в “Деловодството” на Община Хасково в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на настоящата заповед, името на кандидата участник в търга и точното наименование на обекта, до 12,00 часа на 30.09.2020 г .

   Пликовете с наддавателните /ценовите/ предложения са част от общият плик с изисквани документи. В ценовото предложение, поставено в плик, се вписват: наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, името на участника или името на упълномощеното лице, подписани и подпечатани.

   Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документ, доказващ внасянето на определения депозит.

 

   Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 30.09.2020г. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Хасково.

 

  Спечелилият търга заплаща:

     -  достигната на търга цена на имота без ДДС в полза на Община Хасково.

     - 2,6 % данък придобиване съгласно чл. 6 ал. 2 от Наредбата за определяне на местните данъци в община Хасково върху цената на имота.

    

       Препис от заповедта да се постави на видно място в сградата на Общинска администрация гр. Хасково, достъпна за всички лица и публикува на интернет страницата на общината.

 

 

  

 

  СТАНИСЛАВ  ДЕЧЕВ

  Кмет на Община Хасково

Върни се в началото на страницата