На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94А-1240-5/03.07.2020г. е издадена Заповед №1470/28.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот №77195.704.665 по КК на гр. Хасково, кв.1048, ж.р. „Кенана“ и изменение на плана за улична регулация на ул. „Места“ в участъка пред ПИ №77195.704.665 по КК на гр. Хасково.

         С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

         С изменението на плана за улична регулация на ул. „Места“ в участъка пред ПИ №77195.704.665 по КК на гр. Хасково уличнорегулационните граници се поставят в съответствие с границата на урбанизираната територия, представляваща кадастралните граници на имот 77195.704.665 по КК на гр. Хасково. С изменение на плана за улична регулация ще се урегулира в самостоятелно УПИ само урбанизирана територия.

         С плана за регулация при урегулиране на имот 77195.704.665, ж.р. „Кенана“ към уличната регулация от югоизток ще се включи част от ПИ №77195.717.1 собственост на община Хасково, т.е. ще се образува съсобствен урегулиран поземлен имот.

         С плана за регулация при урегулирането на имот №77195.704.665 и част от имот №77195.717.1 по КК на гр. Хасково новоурегулирания поземлен имот да е с проектен номер ХХІІ и предназначение „за жилищни нужди и производствени дейности“.

         Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване в частта за план за регулация. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за изменение на плана за улична регулация.

         Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.