Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

-  Начо Иванов Налбантов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.**, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.721.450 и на самостоятелни обекти с идентификатори 77195.721.450.1.1, 77195.721.450.1.2, 77195.721.450.1.3, 77195.721.450.1.4 и 77195.721.450.1.5, гр. Хасково;

-  Митко Райчев Латунов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.88.2,               гр. Хасково;

-  Иванка Жечева Келешева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ **, вх.*, ет.*, ап.*, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.88.2, гр. Хасково;

-  Иван Райчев Василев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “*******“№ **, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.721.88.2,               гр. Хасково;

че със Заповед №1244/24.07.2020г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VII, кв. 416 по плана на гр. Хасково.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден  от 9.00 – 12.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.