Медицински сестри, психолози, социални работници, домашни помощници и рехабилитатор продължават да  предоставят патронажни грижи на 169 лица към момента. Целева група по проекта са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица над 18 г. с увреждания и техните семейства. Приоритет е предоставянето на тези услуги за жителите на малките, отдалечени и труднодостъпни населени места на територията на Община Хасково.

Патронажна грижа се предоставя в гр. Хасково и населените места в общината, а потребителите получават здравни и социални услуги до 2 часа на ден. Потребителите на услугите не заплащат потребителска такса за предоставяните грижи. Продължават да се приемат заявления на потребители. Те се подават в касов салон (деловодство) на Община Хасково.

Проект BG05M9OP001-2.040-0006-C01„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ е финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

Върни се в началото на страницата