Община Хасково изпълнява Програма за намаляване на емисиите (ФПЧ10 и ПАВ) и достигане на установите норми с период на действие 2015-2020 година./ Въпреки изпълнението на заложените в програмата мерки, данните от мониторинга показват не постигане  изискванията за броя на превишаванията на средно денонощната и средногодишните норми на ФПЧ10

Община Хасково по информация на МОСВ е една от 28-те общини с нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10 и ПАВ (Полициклични ароматни въглеводороди ) от утвърден списък на районите (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. Съществува заплаха от сериозни икономически санкции от страна на ЕК.

В тази връзка е наложително актуализирането на програмата и заложените в нея мерки.

На 09.04.2019 г. се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.002-0015-C01 по Оперативна програма Околна Среда 2014-2020 година за изпълнение на  проект „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“. Проекта предвижда Актуализация на Програма за КАВ за периода 2021-2024, която да адресира основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на общината и маркира адекватни към местните условия мерки за тяхното подобряване. Целта на програмата е да се достигне качество на атмосферния въздух в Хасково съответстващо на нормативните изисквания в областта, защитавайки здравето на населението и опазвайки околната среда.  Актуализирането на програмата за КАВ на Община Хасково е основано на ангажименти, произтичащи от националното законодателство, което транспонира изцяло Директива 2008/50/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива 2008/50/ЕО).

Актуализацията е  изготвена съгласно действащата нормативна уредба. Програмата  е в съответствие с    изискванията, поставени в Закона за  чистотата на атмосферния въздух и Наредба № 12/ 2010 г. за норми за серен диоксид, фини прахови частици, олово, бензин, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, както и с Наредба №11/ от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. Разработена е по критериите, заложени в:

  • Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001г. на МОСВ
  • Инструкция за предварителна оценка качеството на атмосферния въздух, утвърдена със Заповед № РД – 76/07.02.2002г. на МОСВ
  • Ръководство за разработване на програми за качеството на атмосферния въздух, изготвен в резултат от проект „Трансфер на знания относно прилагането на Директива 2008/50/EО в България: разработване, изпълнение, оценяване и адаптиране на програмите за качество на въздуха и мерките, заложени в тях“
  • Наръчник по оценка и управление на качеството на атмосферния въздух на местно ниво за SO2, PM10, PB и NO2 (от октомври 2002г.), разработен в рамките на съвместен проект по Програма ФАР 1999г. за административно изграждане (с Немското министерство на околната среда).

Актуализацията на Програмата включва описание на характера и произхода на замърсяването. Направен е анализ на ситуацията чрез математическо моделиране на замърсяването на въздуха. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и са предвидени предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като автомобилен транспорт и битово отопление. Направено е математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2023 г. и 2024 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

РИОСВ – Хасково с писмо с изх. № ПД-697/08.07.2020 г. съгласува на актуализираната програма за периода 2021-2024 г, в това число предложените мерки за периода 2021-2024 г.

След съгласуване на Програмата за КАВ на Община Хасково от МОСВ - Дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ с писмо с Изх. №08-00-78/03.08.2020г. е изпратено становище с което са набелязани няколко забележки за отстраняване.

Актуализирана Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Хасково е коригирана съобразно забележките от МОСВ и приета с приемно предавателен протокол от 17.08.2020 година.

Приетата от Общински съвет С Решение №164 от 28.08.2020

За периода на действие на програмата и плана за действие могат да се извършват експертизи, допълнения и изменения.

Върни се в началото на страницата