На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94 И-3509-3/17.07.2020г. е издадена Заповед №1471/28.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Пристройка към еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в поземлен имот №77195.519.185, УПИ ІХ, кв.16 /кв. Болярово/ по плана на гр. Хасково.

 Проектът да се изработи в части:

 1. Подробен устройствен план – план за дворищна регулация на поземлен имот № 77195.519.185, УПИ ІХ, кв.16 /кв. Болярово/ по плана на гр. Хасково.

2. Инвестиционен проект за обект – „Пристройка към еднофамилна жилищна сграда на два етажа“ в ПИ №77195.519.185 по КК на гр. Хасково.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.                              

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.