На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Р-2029-1/05.08.2020г. е издадена Заповед №1472/28.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.16 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково.

С изменението на плана за регулация вътрешната регулационна граница на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.16 с УПИ ХІ и УПИ Х, кв.16 по плана на гр. Хасково да се постави в съответствие с имотната граница.

Вследствие на изменението на регулационната граница на УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.16 по плана на кв. Болярово се променят площите и лицата на УПИ ХІ и УПИ Х, кв. 16 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково.

УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.16 по плана на кв. Болярово, гр. Хасково се обединяват в един урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІІ, предназначението на новото УПИ не се променя т.е. остава за „жилищни нужди“.

Заповедта подлежи  на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.