Обществено обсъждане на проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ се проведе тази вечер. То е във връзка с изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
Целта на общественото обсъждане е Община Хасково да получи обществена подкрепа за проекта и социален толеранс преди неговото одобрение и изпълнение.
Проектното предложение „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“ предвижда доизграждане на 3 /три/ броя 4-етажни жилищни сгради, включващи 48 /четиридесет и осем/ броя тристайни социални жилища. Те се изграждат с цел осигуряване на съвременно място за настаняване на уязвими групи от населението. Проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково, разработен с широко обществено участие и приет с Решение № 446 / 28.06.2013г. на Общински съвет – Хасково. Той е част от Инвестиционната програма на Хасково, за изпълнението на която има сключено Споразумение от 01.03.2016 година с ръководителя на УО на ОПРР.
За обекта има издадено Разрешение за строеж №169/02.06.2006 г., презаверено на 09.08.2011 г. Строежът е стартирал през 2007 г. През 2009 година е приета конструкцията на четирите блока. През същата година, поради липса на финансови средства, строителството на четирите сгради е спряно. Със Заповед №245/06.07.2015 г. е разрешено етапно въвеждане в експлоатация на строежа, като първи етап е посочен „Блок 48“.
Проведена е обществена поръчка и е избран изпълнител за „Довършителни работи на блок 48 – Първи етап от строеж „Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства“. Блокът е завършен и е въведен в експлоатация през 2015 г.
✅Настоящият проект предвижда завършване на останалите три жилищни блока. В тях ще бъдат настанени, за не повече от 3 години, следните групи хора:
✅Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.
✅Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и деца с увреждания.
✅Хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.
Лицата от целевата група ще бъдат настанявани съгласно НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.
✅Съгласно наредбата, ползването на социалните жилища ще бъде обвързано с включване на „социална клауза“ в договорите на наемателите според конкретните им нужди.
📌Децата задължително да са записани и да посещават детска градина или училище;
📌Безработните лица задължително трябва да са регистрирани в Бюрото по труда, както и да са включени в образователно-квалификационните програми и програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;
📌Включване в програми за социална интеграция;
📌Лицата да имат избран личен лекар;
📌Родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус;
📌Мерки за десегрегация и други.
Проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Хасково и е включен в инвестиционната програма на Община Хасково, одобрена за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.