КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ 

Проект BG05M9OP001-2.040-0006 „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания“