На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-5254-1/02.07.2020г. е издадена Заповед №1338/07.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Жилищна сграда“ в поземлен имот №77195.706.536, УПИ ХХVІ, кв. 250а по плана на гр. Хасково.“

 Проектът да се изработи в части:

 1. Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на плана за регулация за поземлен имот №77195.706.536 , УПИ ХХVІ, кв.250а по плана на гр. Хасково.

 С плана за застрояване за УПИ ХХVІ, кв.250а да се предвиди свободно ниско застрояване.

            С изменението на плана за регулация на УПИ ХХVІ, кв.250а по плана на гр. Хасково да се определи ново предназначение „за жилищни нужди“.

             2. Инвестиционен проект – да се изработи в необходимия обхват за строеж: „Жилищна сграда“.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване в частта за план за застрояване. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в частта за изменение на плана за регулация.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.