На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на     заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-1932-2/15.07.2020г. е издадена Заповед №1295/04.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ ІІ 139 и УПИ ХІІІ 140 , кв. 24 по плана на с. Узунджово, общ. Хасково.

           С изменението на плана за регулация на УПИ ІІ139 и УПИ ХІІІ140, кв.24 по плана на с. Узунджово за имотите да се предвиди изместване на общата им имотна граница като южната половина от УПИ ІІ139 се предава към УПИ ХІІІ140 със запазване на предназначението за „жилищни нужди“. При промяната на конфигурацията на имотите да се предвидят нови номера на новообразуваните урегулирани поземлени имоти. Имотите да се проектират с площ и лице отговарящи на изискванията на чл.19 от ЗУТ.

           Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

            Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.