На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-7774-1/06.07.2020г. е издадена Заповед №1294/04.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Гараж“ в ПИ №77195.750.77 по КК на гр.Хасково.

 Проектът да се изработи в части:

 1. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот №77195.750.77 в кв.1202, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

 2. Инвестиционен проект – да се изработи в посочения по горе обхват.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-369 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.