На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53 Е-102-175/16.07.2020г. е издадена Заповед №1297/05.08.2020г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: “Външно ел. захранване на еднофамилна жилищна сграда в ПИ №77195.704.656 по КК на гр. Хасково.

Проектът да се изработи в части:

 1. Изменение на подробен устройствен план – за допълването му с план - схема за електрозахранване.

 2. Инвестиционен проект в посочения по-горе обхват.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.