На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-6398-3/10.06.2020г. е издадена Заповед №1298/05.08.2020г.- за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.746.242, кв.1110, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.

           С плана за регулация за поземлен имот №77195.746.242, кв.1110, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково да се отреди самостоятелен урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение за  „жилищни нужди“, като се съобрази с действащата улична регулация и вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.

           С плана за застрояване за ПИ №77195.746.242, кв.1110, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково да се предвиди свободно ниско застрояване. Линиите на застрояване да съответстват на нормативно определение с чл.31, ал.1 от ЗУТ.

          Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

          Съгласно чл.124б , ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

           Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.