ВАС окончателно потвърди законосъобразността на заповедта на кмета на Община Хасково, с която той прекрати обществената поръчка за ОУП на Хасково

В момента се подготвя обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на Общ устройствен план на Община Хасково, включващ екологична оценка и оценка за съвместимост.

Със Заповед №340/06.02.2020 г. Кметът на Община Хасково прекрати предходната обществена поръчка, възлагана по реда на договаряне без предварително обявление, поради липса на конкуренция, тъй като бе налице само една „подходяща“ оферта.

С Решение №9743/16.07.2020 г. Върховният административен съд окончателно потвърди законосъобразността на заповедта на Кмета на Община Хасково.

 Към настоящия момент се подготвя документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, която ще осигури максимална конкуренция и равнопоставеност между потенциалните участници.